Author Archives: nasgaltero

Planeringen för stämman i mars 2019 har börjat

Som ett led i detta efterlyser styrelsen motioner. Styrelsen uppskattar att det kommer in motioner om det som behöver åtgärdas. När det gäller specifika frågor som gäller ett specifikt problem så vill vi uppmuntra till att medlemmarna direkt tar kontakt med styrelsen. Detta ger snabbare kommunikation och vetskap om problem för styrelsen.

Frågor av övergripande natur = motion till stämman

Konkreta frågor kring specifika problem = kan ofta lösas utan en motion.

Har du någon motion till stämman måste den vara styrelsen tillhanda senast den 16:e januari 2019 för beredning innan stämman. Maila din motion till info@nas-galtero.se.

Ha en god jul och ett gott nytt år!

På återseende.

Styrelsen Näs-Galterö Samfällighetsförening

Vinterpreppning

Söndag 25/11 kl 10.00

Sätta ut snökäppar
Vi tänker köra två lag med 3-4 personer i varje lag. Henrik och Åke tillhandahåller fordon och markborr för respektive lag. Det som behövs är alltså en person per lag som borrar samt en eller två personer som sätter ut käpparna.

Täcka grushögen på Söskärsparkeringen
Uppdraget består i att gräva fram presenningen ur gruset, kratta ner ett par säckar salt i gruset och avsluta med att täcka högen med presenningen. För ändamålet behövs 2-3 personer utrustade med spade och kratta. Föreningen står för saltet.

Samling på Näs Byväg 7 vid förrådet.

//Styrelsen

Planerat vägarbete 2018

Det drar ihop sig för årets planerade asfaltering. I år kommer vi att fokusera på sträckorna enligt bifogad karta. I planen ingår även renovering av områdets samtliga farthinder (guppen).


Asfalteringsplanen har utökats med två vägsträckor, 17-1 Näs Mossväg och 46-47 skruvbergsvägen. Sträckorna utgör garantiåtagande från Relacom. Skruvbergsvägen kommer att maskinjusteras över hela vägbredden för att kompensera för sättningarna i fiberschaktet som löper över hela den markerade sträckan. På Näs Mossväg omfattar garantiarbetet sättningarna i vägen utmed kärret.


Arbetet kommer att påbörjas på onsdag 31/11 eller torsdag 1/11 med grävarbete i Grönvik. Grävarbetet omfattar avskavning av vägkanter för markerade sträckor i Grönvik. Arbetet som sådant kommer inte innebära några direkta begräsningar för trafiken.


Asfalteringsarbetet kommer att utföras under nästa vecka 5/11-9/11. Vi återkommer med löpande information om körschema samt uppgifter om eventuella begräsningar i framkomlighet under arbetets utförande.


//Styrelsen

Välkommen på arbetsdag söndag 7:e oktober

 

 

 

 

 

 

Söndag kl 10:00 till 13:00

Samling på Näsvägen vid Dockas hage för att fördela arbeten.

Arbetena är de sedvanliga dvs rensa diken, röja sly, samla skräp, mm.

Ta gärna med krattor, sågar och maskiner som grästrimmer, röjsågar mm.

Efteråt samlas vi åter i Dockas hage för att fika och grilla i gott sällskap.

Plansch: Arbetsdag 2018-10-07

 

Stämma 2018-03-18 – mer information

Hej!

Inför stämman den 18:e mars så kommer här lite information och dokument att läsa.

På stämman den 2017-04-09 fastställdes de ändrade stadgarna. Dessa skickades till Lantmäteriet för registrering. En kopia av dem finns att läsa här: Uppdaterade stadgar Näs-Galterö Samfällighetsförening

De stadgar som har gällt sedan förrättningen finns att läsa här: Stadgar (ursprungliga) för Näs-Galterö Samfällighetsförening

Slutligen bifogas här protokollet från senaste stämman: Protokoll stämma 3 september 2017

Vi hoppas få se många av er den 2018-03-18!

Mvh styrelsen Näs-Galterö Samfällighetsförening

Angående brevet från Lantmäteriet

Flera i området, men inte alla, har fått ett brev från Lantmäteriet som informerar om nya regler när det gäller förrättningar och ersättning till fastighetsägare. Vad styrelsen känner till så pågår ingen ny förrättning utan detta verkar endast vara ett informationsutskick. Om vi får mer information i ärendet så kommer vi att vidarebefordra denna till alla.

God jul och ett gott nytt år önskar styrelsen!

Dags för grusning av vägen

Stenmjöl i hand

Stenmjöl

På fredag kommer entreprenören och grusar de vägar som är belagda och behöver fyllas på med grus. De kommer troligen att fylla på ytterligare en omgång i början av nästa vecka.

Fortsätt att höra av er om ni har egna observationer som kan vara till nytta för oss i styrelsen.

/Styrelsen

Uppdatering angående ytbehandling

Den entreprenör som är ansvarig för ytbehandlingen har nu inspekterat vägarna inför de garantiarbeten som skall utföras. Ytbehandlingen som utfördes förra året är med deras egna ord ”ett totalt misslyckande” och i stort sätt hela behandlingen skall göras om under garantin.

Vid inspektionen framkom också att vi rekommenderas att inte genomföra garantibehandlingen i år då den ytbehandlade, och misslyckade, ytan är för mjuk och behöver hårdna innan nästa behandling för att få bra resultat. Vi har fått en stark rekommendation att vänta till våren nästa år för att få bästa resultat och vi har beslutat att följa denna rekommendation då ett fullgott resultat är den enda acceptabla lösningen med tanke på hur vägarna ser ut och de problem som vi idag har med den misslyckade ytbehandlingen.

Är man positiv kan man säga att vi slipper omaket med ytbehandling nu under sommaren, men vi är väl medvetna om att det, framför allt vid värme, är stora problem med mjuk och kladdig vägbana och allt som följer med detta.

För att lindra besvären och förbättra situationen har vi kommit överens med entreprenören om att de återkommande ”sandar” vägen på egen bekostnad och efter avrop från föreningen (Henrik Lundgren – vägansvarig i styrelsen). Planen är att se till att ”sandningen” utförs vid varm väderlek så att ytan mättas. Det material som används för denna ”sandning” är valt med tanke på att vara mjukt/runt, inte ryka och minska möjligheterna för stenskott. Skyltar har också satts ut i området för att varna för underlaget.

De asfalteringsarbeten som föreningen avser göra under slutet sommaren/början av hösten berörs inte och kommer att genomföras som planerats.

Vi tar mer än gärna emot er feedback och tips på problem. Ju snabbare och mer exakt info vi kan få desto bättre. Hör av er till styrelsen om ni har tips eller frågor.

Information angående garantiarbetet på ytbehandlingen

Angående garantiarbetet på ytbehandlingen vill vi informera om att vår entreprenör ASPA tillsammans med Svevia den 31/5 inspekterade de berörda vägarna och vi väntar på en uppdatering under kommande vecka från dem angående när och hur arbetet skall genomföras.

Vi återkommer med ytterligare information så snart den finns tillgänglig.

Med vänlig hälsning

Åke Rohlén

« Older Entries Recent Entries »